Введите ваш запрос для начала поиска.

+380 (44) 332-50-18

Главная » Публичный договор

ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР

НАДАННЯ ПОСЛУГ ІЗ ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ

Фізична особа-підприємець Перерва Олена Олександрівна, ідентифікаційний код: 2666307921, яка зареєстрована державним реєстратором Швагер Н. М. Дарницької районної у місті Києві державної адміністрації, реєстраційний номер 2 065 000 0000 008666 від 31.01.2006 р., надалі – «Виконавець», з одного боку, та будь-яка фізична особа, яка звернулася до Виконавця для отримання послуг за цим Договором, іменована далі «Замовник», в подальшому разом іменуються Сторони, а кожна окремо Сторона, керуючись ст. 633 Цивільного кодексу України, уклали цей Публічний договір про наступне:

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Кожна Сторона гарантує іншій Стороні, що володіє необхідною дієздатністю, а також усіма правами і повноваженнями, необхідними і достатніми для укладання і виконання Договору, відповідно  до його умов.

1.2. Цей Публічний Договір розміщений на офіційній веб-сторінці Виконавця за посиланням: www.fbe.org.ua/conditions

2. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

2.1. Терміни, що використовуються в цьому Договорі, мають такі значення:

2.1.1. «Менеджер» - працівник Товариства, уповноважений Виконавцем на надання консультацій з питань порядку та умов отримання послуг, здійснення оплати послуг та дотримання умов Договору з боку Замовника та інших відвідувачів.

2.1.2. «Замовник» - фізична особа, що ознайомлена з даним Договором та згодна з його умовами в повному обсязі і яка є Споживачем даних послуг особисто та буде отримувати їх  відповідно до обраного ним переліку.

2.1.3. «Заявка Замовника» - онлайн-заявка  Замовника про надання послуг, заповнена веб-форму та надіслана через веб-сайт Виконавця або Заявка заповнена Замовником  в офісі Виконавця.

2.1.4. «Тарифи» - відомості про вартість послуг, умови надання знижок, розміщені на веб-сайті Виконавця http://fbe.org.ua/raspisanie.

2.1.5 «Непередбачувані обставини» - є надзвичайні та невідворотні обставини, що об'єктивно унеможливлюють виконання зобов'язань, передбачених умовами Публічного договору, а саме: перебування Замовника в лікарні та/або його хвороба, догляд за родичами першого ступеня поріднення в лікувальних установах, що не дає можливості Замовнику бути присутнім на навчальних заняттях та переглядати заняття засобами інтернет-зв'язку. Службові відрядження, знаходження у відпустці, санаторно-курортне лікування, збільшення навантаження на роботі, переїзд в інше місце проживання не є надзвичайними та невідворотними обставинами та не відносяться до визначення терміну «непередбачувані обставини».

3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

3.1. Виконавець в порядку та на умовах визначених даним Договором зобов’язується надати Замовнику послуги спрямовані на підвищення його рівня володіння англійською мовою, а Замовник зобов’язується прийняти та оплатити такі послуги. 

3.2. Замовником за цим Договором може бути як сам Замовник або особа, вказана Замовником в -онлайн-заявці.

3.3. Послуги, що надаються за цим Договором, включають комплекс спеціальних занять та заходів спрямованих на покращення Замовником власного рівня володіння англійською мовою.

4. АКЦЕПТУВАННЯ ДОГОВОРУ

4.1.Для фізичних осіб, які звернулись до Виконавця для отримання Послуг, підтвердженням повного та безумовного акцептуванням публічної оферти Виконавця є заповнення онлайн-заявки  Замовника, що розміщена на веб-сайт Виконавця  або Заявка заповнена Замовником  в офісі Виконавця  та сплата вартості Послуг з вивчення англійської мови.

4.2.Цей Договір є Публічним Договором в розумінні ст. 633 Цивільного кодексу України та вважається укладеним без його подальшого підписання з моменту отримання Виконавцем від Замовника оплати замовлених Послуг чи вчинення інших дій, передбачених Договором, що свідчать про згоду дотримуватися умов Договору, без підписання письмового примірника Сторонами.

4.3. Замовник дає згоду дотримуватися умов Договору та згоду отримувати Послуги на встановлених Виконавцем умовах з моменту оплати замовлених Послуг.

4.4. Одночасно з надсиланням Заявки Замовник надає Виконавцеві право на збирання, обробку та зберігання своїх персональних даних, що містяться в Заявці, в порядку, встановленому Законом України «Про захист персональних даних».

5. ХАРАКТЕРИСТИКА ПОСЛУГ

5.1. Специфікація програми (назва номенклатури, семестр, кількість годин), за якою надаються послуги, зазначається в рахунку-фактурі.

5.2. Тривалість програми та інших послуг:

5.2.1. Початком семестру є перше заняття за розкладом групи, а закінченням — останнє заняття за розкладом групи.

5.2.2. Кількість занять на тиждень визначається розкладом. Тривалість одного основного заняття складає 90 хвилин. Заняття починаються згідно з затвердженим розкладом.

5.3. Комплект навчальних матеріалів згідно програми не входить до вартості програми.

5.4. В разі окремого замовлення навчальних матеріалів, витрати за доставку сплачує Замовник.

6. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

6.1. Виконавець зобов’язується:

6.1.1. Провести тестування Замовника перед початком надання послуг. На підставі проведеного тестування проінформувати Замовника про його орієнтовний рівень володіння англійською та надати йому відповідні програми, розклад навчання та все необхідне для отримання послуг відповідно до п. 1.1.

6.1.2. Своєчасно, згідно з розкладом та програмою, проводити заняття із Замовником.

6.1.3. Видати Замовнику, який успішно закінчив повний курс навчання, відповідний документ (сертифікат).

6.1.4. Формувати навчальні групи у складі не більше 8 слухачів.

6.2. Виконавець має право:

6.2.1. Відмовити в укладанні Договору чи в наданні послуг за Договором:

  • у разі відсутності технічної можливості надання Замовнику послуг, які ним запитуються;
  • у разі наявності у Замовника перед Виконавцем заборгованості за надані послуги.

6.2.2. Припинити надання послуг Замовнику в разі порушення ним умов Договору. Відновлення надання послуг здійснюється після повного усунення порушень.

6.2.3. У будь-який момент відмовити Замовнику в надані послуг, визначених у п.1.1. цього Договору, у разі якщо його поведінка під час проведення занять не дає змоги викладачеві належно виконувати свої обов’язки, а іншим слухачам — ефективно сприймати інформацію. У такому разі грошові кошти, які були сплачені Замовником за надання послуг, не повертаються.

6.2.4. Змінювати час або дні навчання, попередньо повідомивши Замовника.

6.2.5. На період надання Послуг змінювати номер групи або викладача без попередження Замовника, якщо не змінюється час навчання та дні навчання.

6.3. Замовник зобов’язується:

6.3.1. У повному обсязі й у терміни, визначені Договором, вносити плату за Послуги, що надаються.

6.3.2. Дотримуватися/забезпечити дотримання Замовником Правил поведінки під час перебування в закладі, де надаються послуги.

6.3.3. Замовник гарантує, що матеріали та доступ до електронних ресурсів, які становлять інтелектуальну власність Виконавця, не будуть надаватись та/або передаватись будь-яким третім особам, копіюватись або іншим чином відтворюватись.

6.4. Замовник має право:

6.4.1. Користуватися Послугами Виконавця для вивчення англійської мови відповідно до положень цього Договору.

6.4.2. Змінювати час або дні навчання за попереднім узгодженням із Виконавцем. Такі зміни можуть бути прийняті в разі наявності у Виконавця можливості забезпечити надання послуг з урахуванням таких змін.

6.4.3. Отримувати необхідну та достовірну інформацію про Виконавця, режим його роботи та перелік Послуг, які надаються.

6.4.4. Безкоштовно користуватися бібліотекою та відеотекою Виконавця.

6.4.5. Змінювати час проведення індивідуальних занять (відмінити/перенести) не пізніше ніж за одну добу, поінформувавши менеджера Виконавця. У випадку відміни заняття в день, коли заняття повинно відбутися, воно вважається проведеним.

7. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

7.1. Вартість послуг за умовами цього Договору зазначена в рахунку-фактурі, який сформовано згідно Заявки Замовника. Вартість послуг встановлюється в національній валюті України. Усі платежі за цим Договором здійснюються в національній валюті України.

7.2. Послуги оплачуються готівкою або перераховуються на розрахунковий рахунок Виконавця Замовником протягом 3 (трьох) календарних днів з моменту отримання рахунку.

7.3. Додаткові платні послуги оплачуються Замовником окремо згідно з розцінками, що встановлені Виконавцем.

7.4. Повернення сплачених коштів у повному обсязі здійснюється на вимогу  Замовника у випадку, коли Замовник побажав зупинити навчання після першого заняття та письмово попередив Виконавця про своє рішення протягом 2 (двох) календарних днів з дня проведення першого заняття. Повернення коштів буде здійснено протягом 14 (чотирнадцяти) банківських днів з дня поданого та зареєстрованого звернення Замовника.

7.5. У випадку коли Замовник зробив помітки в тексті навчального матеріалу  на  першому занятті, Виконавець має право визнати їх такими, що були у вжитку та в разі зупинення навчання Замовником вважати їх придбаними. Кошти за видані та використані навчальні матеріали не повертаються.

7.6. У випадку, коли Замовник побажав зупинити навчання після строків, вказаних в п. 7.4 повернення коштів не передбачається та є неможливим. 

7.7. У разі, якщо Замовник не може продовжувати навчання за непередбачуваних обставин, Виконавець може повернути кошти за мінусом вартості навчальних матеріалів та за мінусом годин отриманих Послуг (за прайсовою вартістю навчання, без знижки) за письмовою заявою Замовника. Розрахунок проводиться після дати інформування Виконавця про неможливість продовження навчання за весь час дії непередбачуваних обставин та за умови надання відповідних підтверджуючих документів.

7.8. Надання оплачених Замовником послуг здійснюється тільки в межах поточного семестру та не може бути перенесено на наступні семестри.

7.9. У разі пропуску Замовником занять із будь-яких причин, в тому числі з причин відсутності якісного інтернет-зв’язку та/або технічної можливості з’єднання з Виконавцем з боку Замовника, за виключенням непередбачуваних обставин, сплачені кошти не повертаються.

8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

8.1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов’язань за цим Договором сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України.

8.2. Виконавець не несе відповідальності за наявність технічної можливості і якість інтернет-зв’язку, та неможливість з боку Замовника встановлення контакту з Виконавцем.

8.3. Виконавець несе відповідальність винятково за обсяг надання послуг безпосередньо Замовникові  відповідно до умов цього Договору.

8.4. Замовник несе всю відповідальність за достовірність відомостей, вказаних ним в Заявці на надання послуг із вивченням англійської мови.

9. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ

9.1. При настанні обставин непереборної сили виконання зобов’язань відсувається в часі до моменту завершення дії таких обставин.

10. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ

10.1. Цей Договір набуває чинності з моменту його укладення та діє до моменту виконання Сторонами взятих на себе зобов’язань.

10.2. Цей договір може бути розірваний достроково за ініціативою Замовника з дотриманням умов, указаних в пп. 7.4 Договору.

10.3. Виконавець має право в односторонньому порядку розірвати цей Договір і припинити надання послуг у випадку:

10.3.1. Невиконання Замовником своїх обов’язків за цим Договором, в тому числі у випадку порушення строків оплати, передбачених п. 7.2.  Договору.

10.3.2.Неявки Замовника для отримання послуг, передбачених цим Договором.

10.3.3. Відмови Замовника отримувати послуги.

10.3.4. Порушення морально-етичних норм під час надання послуг Виконавцем.

11. ІНШІ УМОВИ

11.1. Цей Договір є Публічним договором в розумінні ст. 633 Цивільного кодексу України.

11.2. Виконавець може залучати третіх осіб до виконання своїх обов’язків за цим Договором.

11.3. Виконавець має право вносити зміни й доповнення до Договору шляхом розміщення нової редакції Договору на своїй сторінці в мережі Інтернет.

11.4. Нова редакція Договору набуватиме чинності для Сторін через 3 (три) дні з дати її затвердження Виконавцем.

12. РЕКВІЗИТИ ВИКОНАВЦЯ

Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненшнл Бізнес Інгліш Скул»

ФОП Перерва Олена Олександрівна

Адреса: Україна, м.Київ, просп. Бажана, 24/1, кв.90 Ідентифікаційний код 2666307921

Паспорт серії ВА № 051072, виданий Центрально-Міським РО УМВД України у м. Горлівці

Свідоцтво про сплату єдиного податку від 01.01.2012р

р/р 26006052721790 в ПАТ Комерційний банк «Приватбанк», Печерська філія